Lombartho LX Verwendungsliste Honda

HerstellerModellTypKWDimensionETMittenlochLochkreis
Honda Accord CL3/CL4/CU1/CU2/CU3 110 - 148 8x18 40 64,1 114,3
Honda Accord Coupe CG2 147 8x18 40 64,1 114,3
Honda Accord Sedan CL7/CL9/CN1 103 - 140 8x18 40 64,1 114,3
Honda Accord Tourer CM1/CM2/CN2/CW1/CW2/CW3 103 - 148 8x18 40 64,1 114,3
Honda Civic 4DR Hybrid FD3 70 8x18 40 64,1 114,3
Honda Civic EP1/EP2/EP4/EU5 bis 9/EV1 66 - 147 8x18 40 64,1 114,3
Honda Civic 3DR FN1/FN2/FN3 103 / 148 8x18 40 64,1 114,3
Honda Civic 5DR FK1/FK2/FK3 61 - 103 8x18 40 64,1 114,3
Honda CR-V RD1/RD3/RD8/RD9/RE5/RE6 94 - 122 8x18 40 64,1 114,3
Honda FR-V BE1/BE3/BE5 92 - 110 8x18 40 64,1 114,3